משלוח חינם בקנייה מעל 299 ש"ח

logo
0
0

תקנון החנות

מבוא
• אתר “הפסטה הטרייה” הינו אתר אינטרנט של עוסקים מורשים:  קרן שונם הנקרא “הפסטה הטרייה” המשמש בתור אתר מכירות לרכישות און ליין שבמסגרתו תוכלו לבצע הזמנות של מוצרי פסטה ומזון איטלקי (“המוצר”) המשווקים על ידי “הפסטה הטרייה” ע.מ 201145455

• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה. השימוש ו/או הרכישה באתר מותרים רק למשתמשים בגירים אשר גילם 18 שנים ומעלה.
• השימוש באתר והרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין “הפסטה הטרייה”. אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי התקנון בטרם השימוש באתר ו/או ביצוע רכישה.
“הפסטה הטרייה” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת ע”פ שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי “הפסטה הטרייה” , בגין עדכון ו/או שינוי כאמור.
תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה מהווים את ההסכם השלם בין המשתמש/רוכש לבין הפסטה הטרייה. בכל מקרה שבו תוכן האתר סותר ו/או אינו תואם את האמור בתקנון זה, הוראות תקנון זה גוברות ויחולו.

הרכישה
• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
ניתן לרכוש את המוצר כל עוד הוא מוצג באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
הפסטה הטרייה זכאית שלא לספק ללקוח את המוצר עקב גמר המלאי הזמין המוקצה לאתר. ככל שמלאי המוצר אזל חרף הצגתו באתר, הפסטה הטרייה תפעל למתן הודעה ללקוח על כך ב- SMS או דוא”ל שמסר הלקוח בעת ההזמנה. הפסטה הטרייה רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי יחד עם ההודעה. הלקוח יהא רשאי לבחור בין הספקת המוצר החלופי במחירו הנקוב בהודעה לבין ביטול ההזמנה ואי חיוב/ ביטול החיוב הכספי בגין המוצר שהזמנתו בוטלה. דין הודעת הלקוח באמצעי הקשר שמסר בעת ההזמנה, כדין הזמנה. ברירת מחדל: ככל שהלקוח לא מסר הודעה תוך 24 שעות מעת שהודעה כאמור נשלחה אליו, הדבר ייחשב כביטול ההזמנה של המוצר שאינו זמין כאמור. ככל שהזמנה כללה מספר רכיבים, הרי שביטול הזמנת רכיב/בחירה במוצר חלופי בנסיבות של גמר מלאי כאמור לא תבטל את יתר ההזמנה של המוצרים הנוספים ולא תפחית מהחיוב בגין המשלוח. מוסכם כי במצב כאמור של גמר מלאי תהא רשאית הפסטה הטרייה לדחות את מועד ההספקה של כלל ההזמנה בשני ימי עסקים נוספים.

• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
• מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ
• אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של הפסטה הטרייה, וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד הפסטה הטרייה בשל כך.
• הפסטה הטרייה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולהפסיק את שיווק ומכירת מי מן המוצרים בכל עת, להוסיף מוצרים נוספים וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בכל הודעה מוקדמת.
אספקת המוצרים באתר זה היא בשטחי מדינת ישראל באזורים הבאים : מחיפה והקריות שבצפון ועד לבאר שבע בדרום .

• ביצוע הזמנות –
א. מחלקת הזמנות פועלת בימים א’-ה’ בלבד למעט חגים, ערבי חג ומועדי ישראל, בין השעות
בימים א-ה’ בין השעות : 08:00 – 16:00

ב. הפסטה הטרייה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים הנובעים ממידע חסר בפרטי יצירת קשר כגון: טלפון, כתובת המזמין . עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות הפסטה הטרייה לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

החזרות וביטולים
מדיניות ביטול עסקאות והחזרת המוצרים של אתר זה הינה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 או כל כל דין אחר.
א. ביטול מחמת עקב פגם באיכות המוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח בעת ביצוע ההזמנה או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה שבין הצדדים או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי הפסטה הטרייה:
הלקוח רשאי לפנות למוקד שירות הלקוחות שפרטי הקשר אליו להלן תוך 3 ימים ממועד מסירת המוצר. הפסטה הטרייה תבדוק את התלונה ובמידה והתלונה תימצא מוצדקת, תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני ותזכה את הלקוח עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים (ככל שסופקו עוד מוצרים באותה הזמנה, ההחזר יוגבל רק למחיר המוצר שבוטל). הפסטה הטרייה רשאית לדרוש מהלקוח להוכיח שהמוצר שקיבל אכן אינו תקין ו/או מאיכות ירודה, לרבות, אך לא רק, באמצעות משלוח תמונה של המוצר נשוא התלונה או של המוצר עצמו.
בגין ביטול מוצדק כאמור, לא יגבו דמי ביטול.
במקרה של ביטול מוצדק כאמור:
(1) תחזיר הפסטה הטרייה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה שכבר שולם על ידי הצרכן או תבטל את חיובו של הצרכן בשל המוצר ותמסור לו בדואר אלקטרוני עותק מהודעת ביטול החיוב;
(2) ביצוע החזר כאמור מותנה בכך, בהעדר הודעה אחרת בכתב מאת הפסטה הטרייה, שאם קיבל הלקוח את המוצר, יעמידו לרשות הפסטה הטרייה במקום שבו נמסר לו המוצר ויודיע על כך ל”הפסטה הטרייה”, וכל זאת בתוך 3 ימים ממועד מתן הודעת הביטול מאת הלקוח. ככל שמדובר במוצר שסופק לביתו של הלקוח, מחויב הלקוח לתאם האיסוף עם השליח מטעם הפסטה הטרייה בהתאמה לכללי תיאום המשלוח הנקובים בהסכם זה.
מוצר יוחזר כאשר הוא באריזתו המקורית שאינה פתוחה, למעט ככל שהתלונה מתייחסת לפגם במוצר שאינו ניתן להבחנה בטרם פתיחתו, ובצירוף החשבונית המקורית/ העתק שלה.
על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, הפסטה הטרייה שומרת על זכותה לבחון את המוצרים שהוחזרו, בכל בדיקה רלוונטית על פי שיקול דעתה.
ב. ביטול מסיבה אחרת:
מובהר בזאת במפורש כי היות והמוצרים הינם מוצרים טריים בעלי תאריך תפוגה, והיות ומרבית המוצרים מחוייבים באחסון בתנאי קירור, לא יתאפשר ביטול העסקה לאחר שהמוצרים נארזו למשלוח.
ביטול עסקה ביטול עסקה טרם אריזת המוצרים למשלוח, ייעשה באמצעות פניה בהקדם האפשרי לאחר ביצוע ההזמנה, למוקד שירות הלקוחות שפרטי הקשר אליו להלן:
טלפון: 050-3077751
בימים א-ה’ בין השעות : 09:00 – 15:00
הפסטה הטרייה תבדוק את הפניה ובמידה והביטול יאושר, תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני ותזכה את הלקוח עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. הפסטה הטרייה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו ממקור אחר.

סייגים המנויים בתקנון זה לעניין העדר זכות להחזרות וביטולים אינם חלים במקרים שנקבעו לפי חוק.

הפסטה הטרייה רשאית במקרים אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, הם יוצאי דופן או כרוכים בשימוש לרעה באתר, לבטל או לא לאשר הזמנות שבוצעו באתר. במקרה של ביטול הזמנה על ידי הפסטה הטרייה לא יבוצע חיוב, ובמידה וכבר בוצע חיוב, יבוצע זיכוי וכספו של הלקוח יוחזר.
למען הסדר הטוב מובהר כי אין בכל האמור בתקנון זה כדי לגרוע מחופש החוזים של הפסטה הטרייה, לרבות זכותה שלא להתקשר בעסקה.

אספקה והובלת המוצר
• הפסטה הטרייה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר המכירות, תוך 7 ימי עסקים.
• הלקוח יקבל הודעת סמס ובה יתואם מועד ההגעה ואספקת המוצרים .

הלקוח מודע לכך כי ייתכנו איחורים או עיכובים במועדי האספקה, שאינם תלויים בה. הפסטה הטרייה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות עיכובים ושיבושים אצל ספקי שירותי המשלוחים ו/או השליחים, מלחמה או מבצע צבאי, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’) ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’), עיכובים הנובעים משביתות ועיצומים וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות ו/או שירותי משלוח/שליחים לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את הלקוח מחובתו לשלם עבור ההזמנה.

• משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה.
מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח, אלא אם צוין אחרת במפורש באתר לעניין מוצר מסוים או מבצע מסוים.

שירות לקוחות

• בכל שאלה או בירור לגבי המוצר או המשלוח , ניתן לפנות אל נציגי השירות של הפסטה הטרייה בטלפון 050-3077751 או בדוא”ל: [email protected]
בימים א-ה’ בין השעות: 09:00 – 15:00

אחריות ושירות
הפסטה הטרייה ו/או מי מטעמה (לרבות עובדיה ו/או מנהליה) אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש/לקוח באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה ו/או רכישה המתבצעת באתר הפסטה הטרייה.

האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
המשתמש/לקוח יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר הפסטה הטרייה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש/לקוח בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס אשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.
הפסטה הטרייה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המשתמש/לקוח פוטר את אתר הפסטה הטרייה מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם למשתמש/לקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר, משיבושים בפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
הפסטה הטרייה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש/לקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

אבטחת מידע ופרטיות
אתר הפסטה הטרייה מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה. מנגנונים אלה מצמצמים את הסיכון לחדירה בלתי מורשית, אך אינם מקנים בטחון מוחלט. לפיכך, הפסטה הטרייה אינה יכולה להתחייב ואינה מתחייבת שהשירותים של האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם והשימוש של המשתמש באתר נעשה בכפוף ובהסכמה לסייג זה.

הפסטה הטרייה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה ו/או גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת הפסטה הטרייה.

הנכם מתחייבים שלא לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות – כל נסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט “בוט” או כל אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
מובהר בזאת, כי הפסטה הטרייה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.
מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.

הפסטה הטרייה מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת הפסטה הטרייה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות הפסטה הטרייה לגבי איסוף מידע מהאתר והשימוש בו.
כללי
כחלק מהשימוש בשירותי האתר, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי הפסטה הטרייה ובהם שם, כתובת, טלפון ודוא”ל; וכן פרטי כרטיס אשראי לצורך רכישה בלבד אשר אינם נשמרים על ידי הפסטה הטרייה.
מאגר המידע והשימוש בו
הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע המשמש את הפסטה הטרייה וכן במערכת דיוור ישיר אצל צד ג’. הפסטה הטרייה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
• לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
• יצירת קשר עם המשתמש בדבר סטטוס הזמנתו ואספקת המוצרים שהזמין;
• לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.
דיוור ישיר
פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של הפסטה הטרייה, והמשתמש מאשר ידיעתו והסכמתו כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע המשמש את הפסטה הטרייה לצרכים הבאים:
שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בטלפון, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;.
צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;
מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. בהתאם להסכמת המשתמש כדין, הפסטה הטרייה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים והטבות של הפסטה הטרייה אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי הפסטה הטרייה באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), אפליקציית ,WHATSAPP פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבהרשמתו לאתר הוא מסכים לקבל הודעות הפסטה הטרייה לרבות הודעות אשר עשויות לכלול דיוורים שהינם “דבר פרסומת” כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008.
בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות של הפסטה הטרייה, רשאי המשתמש, בכל עת, להודיע להפסטה הטרייה על סירובו לקבל דיוור ישיר, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה (להלן: “הודעת סירוב”); הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום להפסטה הטרייה; הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען; הודעה כאמור ניתן לשלוח אל מוקד שירות הלקוחות של הפסטה הטרייה, שפרטי הקשר עימו רשומים לעיל.
מסירת מידע לצד שלישי
הפסטה הטרייה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:
ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, מענה לבקשות המשתמשים, ניהול ובקרת האתר, לאפשר פעולות שיווקיות שונות, להעניק תמיכה ושירות לקוחות וכיו”ב, הפסטה הטרייה עשויה ו/או רשאית לאפשר גישה לפרטיך האישיים לסוכניה, קבלניה, שותפיה העסקיים או ספקי שירות אחרים במידת הצורך. הפסטה הטרייה תגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמן הפסטה הטרייה התקשרה עימם, והפסטה הטרייה דורשת מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות פרטיך האישיים ולעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על פרטיך האישיים. צדדים שלישיים אלה יוכלו להשתמש בפרטיך האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם להפסטה הטרייה ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים ספקי IT (כגון ספקי שירותי ענן), ספקי שירותי דיוור ישיר וכיו”ב;
בנוסף, מצבים בגינם עשויה הפסטה הטרייה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:
• כאשר המשתמש אישר להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
• על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
• במקרה בו הפסטה הטרייה תחליט לגבות חוב שלא שולם באמצעות צד שלישי כגון משרדי עורכי דין;
• אם המשתמש הפר את תנאי המסמכים המחייבים בינו לבין הפסטה הטרייה, או חלק מהם, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר לאתר, פעולות הנחזות על ידי הפסטה הטרייה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
• בתגובה לצו או החלטת בית משפט, זימון או דרישת חקירה אחרת, או דרישה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
• על מנת לקבוע, לשמור, או לממש את הזכויות המשפטיות של הפסטה הטרייה;
• על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות ו/או הליכים אחרים כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, הפסטה הטרייה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
• כאשר הפסטה הטרייה סבורה כי הגילוי ראוי ונדרש בקשר עם מאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
• על מנת להגן על הזכויות, הגוף, הרכוש או הבטיחות של הפסטה הטרייה, עובדיה, משתמשי האתר (לרבות שלך) או אחרים;
• בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי הפסטה הטרייה, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה של פירוק, הקפאת הליכים, כינוס נכסים וכיוצ”ב.

שימוש האתר ב- cookies
באתר (לרבות בדיוור ישיר מהאתר) נעשה שימוש ו/או עשוי להיעשות שימוש בעוגיות (Cookies) כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לפרסום ודיוור ישיר, לצרכי אבטחת מידע, לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, ניהול ובקרת האתר.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט (מחרוזת אותיות או מספרים), שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממערכות המחשוב של אתר הפסטה הטרייה. חלק מהעוגיות פוקעות כאשר תסגור את הדפדפן וחלקן נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, הדפים שבהם ביקרת, מדורים, מידע שביקשת לראות כשנכנסת לאתר ועוד.
הפסטה הטרייה אינה אוספת מידע בעצמה (ו/או באמצעות מי מטעמה) באמצעות עוגיות (Cookies) אלא באמצעות ספקי פלטפורמות פרסום דיגיטליות (כדוגמת גוגל Google ו- Facebook). הפסטה הטרייה ו/או מי מטעמה (כגון שירות דיוור ישיר הפועל עבור האתר) עשויים ורשאים לעשות שימוש במידע שנאסף לצרכים כאמור לעיל (וראה להלן לעניין Google Analytics). מובהר כי השימוש שספקים כאמור עושים ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של הפסטה הטרייה.
אם אינך מעוניין לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. כמו כן, ביכולתך למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל עת. מובהר שנטרול העוגיות ו/או מחיקה שלהן עשוי לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
הפסטה הטרייה עשויה לעשות שימוש לצרכים דלעיל בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אנאליטיקס Analytics), אלומות אינטרנט (web beacons), על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, הפסטה הטרייה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא”ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם.

Google Analytics
האתר עושה שימוש ב- Google Analytics שהינו אמצעי לניטור הפעולות באתר על בסיס מידע אנונימי בלבד, לצורך שיפור השירותים באתר. אמצעי זה אוסף מידע כגון תדירות השימוש באתר, באילו דפים ביקרו המשתמשים ובאילו אתרים ביקרו לפני כניסתם לאתר.

(הסבר מפורט לעניין אמצעי זה ניתן למצוא ב- https://support.google.com/analytics/#topic=3544906)

הפסטה הטרייה אינה עושה שימוש במידע האמור באופן שיש בו לזהות את המשתמשים באתר. בנוסף, היכולת של האמצעי עצמו לעשות שימוש במידע ביחס לשימוש שלך באתר מוגבל על ידי תנאי השירות של האמצעי שניתן למצוא ב http://www.google.com/analytics/terms/us.html, ועל ידי מדיניות הגנת הפרטיות של גוגל שניתן למצוא בhttp://www.google.com/policies/privacy/. . . ניתן למנוע שימוש במידע שלך על ידי האמצעי באמצעות הורדת והתקנת the Google Analytics Opt-out Browser Add-on, שנמצא ב: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע
המשתמש רשאי לבחור שלא לספק ל הפסטה הטרייה מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי הפסטה הטרייה לרבות ביצוע הזמנות באתר.
כאשר המשתמש נרשם לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתקנון האתר, תוכל הפסטה הטרייה בכפוף לכל דין לשלוח לו דיוורים ישירים לרבות, אך לא רק, הודעות דוא”ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות. הפסטה הטרייה עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא”ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם מסרה הפסטה הטרייה את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.

זכות לעיין במידע ולעדכנו
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- אתה זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגרי המידע המשמשים את האתר. בנוסף, אם מצאת שהמידע לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות אלינו הפסטה הטרייה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, תודיע לך הפסטה הטרייה על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות והינך רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בדיוור ישיר), תהא רשאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. הפסטה הטרייה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מסוימים מהאתר. מידע הדרוש לדקלאים לשם ניהול עסקיה כגון תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי הפסטה הטרייה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
פניות כאמור יש להפנות למוקד שירות הלקוחות של הפסטה הטרייה שפרטיו לעיל. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של הפסטה הטרייה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
שינויים במדיניות הפרטיות

הפסטה הטרייה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. מומלץ להתעדכן במדיניות זו מעת לעת. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר הפסטה הטרייה. תוקף השינויים הוא מיידי אלא אם נקבע אחרת בדין או במדיניות הפרטיות של הפסטה הטרייה או בהודעה באתר הפסטה הטרייה כאמור.
קניין רוחני
הקניין הרוחני באתר הפסטה הטרייה, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או עיצוב האריזות ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיו”ב שייכים בלעדית ל הפסטה הטרייה.
זכויות הקניין הרוחני של הפסטה הטרייה כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, תוכנו, תקנון זה, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר.
• כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של הפסטה הטרייה
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הפסטה הטרייה.
דין וסמכות שיפוט
• לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או פעולה בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר. הדין הקובע יהא הדין הישראלי בלבד.

כתובת: משרדינו נמצאים המלאכה 2 , נתניה.